МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ключові слова: фінанси, фінансово-економічні відносини, фінансовий менеджмент, критерії оцінювання фінансової політики, фінансові показники, фінансовий аналіз

Анотація

У статті представлено результати аналізу та оцінки ефективності фінансової політики підприємств на основі розробленого методичного підходу. Запропоновано визначати ефективність фінансової політики підприємства за нерівністю, відповідно до якої фінансова стійкість має перевищувати відтворюваність фінансових ресурсів, яка повинна перевищувати гнучкість власних вкладень у розвиток підприємства, що має перевищувати достатність фінансових ресурсів на незаплановані витрати. Відповідно до запропонованого методичного підходу до оцінювання ефективності фінансової політики здійснено її аналіз за групою досліджуваних підприємств авіаційної промисловості України з виведенням узагальнених результатів для зрізу підприємств досліджуваної промисловості. Проведено комплексне оцінювання показників ефективності фінансової політики ДП «Антонов», ТОВ «Київаеропроєкт», ДП Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон», ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», ДП «Харківський машинобудівний завод (ФЕД)» та ПАТ «Мотор Січ». Застосовано відповідні визначеним критеріальним ознакам інтегральні показники, які спрямовані на визначення відхилення сумарної величини ефективності регулюючих та оптимізуючих фінансових інструментів, що даватиме змогу визначати рівень покращення стану підприємства. Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності фінансової політики на основі використання ієрархічної моделі побудови інтегрального показника, яка вміщує базові індикатори, а саме показники динаміки за об’єктами фінансової політики. Визначено, що для підвищення ефективності фінансової політики авіаційних підприємств на об’єкти фінансової політики слід спрямовувати регулюючі та оптимізаційні інструменти, які підвищуватимуть її рівень за критеріями «оборотність» та «стійкість». З’ясовано, що запропонований науково-методичний підхід до оцінювання економічних результатів ефективності фінансової політики підприємств авіаційної промисловості дасть змогу визначати її стан та коригувати систему прийняття рішень шляхом модернізації системоутворюючих елементів управлінського та економічного впливу на інноваційні процеси в посткризовий період.

Посилання

ДП «Антонов». URL: https://www.antonov.com (дата звернення: 20.11.2020).

ДП Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон». URL: https://www.aviakon.com (дата звернення: 20.11.2020).

ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод». URL: http://lsarp.com.ua. (дата звернення: 20.11.2020).

ДП «Харківський машинобудівний завод (ФЕД)» URL: https://fed.ua/ru/pro-pidpryyemstvo (дата звернення: 20.11.2020).

ПАТ «Мотор Січ». URL: http://www.motorsich.com/ukr (дата звернення: 20.11.2020).

Нормирование показателей. Подготовка и обработка, анализ и представление данных. URL: https://psytest.wordpress.com/data_treatment/normalization_indicator (дата звернення: 20.11.2020).

Єріна А.М., Ващаєв С.С. Узагальнюючі багатовимірні показники в соціально-економічних дослідженнях. Наукові записки Києво-Могилянської академії. Економіка. 1999. Т. 6. С. 38–41.

Оцінка корпоративного управління державним авіаційним сектором України. Приклад ДП «Антонов». OECED. 2012. URL: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/AntonovUK.pdf (дата звернення: 20.11.2020).

Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. Москва : Финансы и статистика, 2002. 560 с.

Хиггинс Р.С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений. Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 164 с.

DP “Antonov”. Retrieved from: https://www.antonov.com (accessed 20 November 2020).

DP Konotopskyi aviaremontnyi zavod “Aviakon”. Available at: https://www.aviakon.com (accessed 20 November 2020).

DP “Lvivskyi derzhavnyi aviatsiino-remontnyi zavod”. Available at: http://lsarp.com.ua (accessed 20 November 2020).

DP “Kharkivskyi mashynobudivnyi zavod (FED)”. Available at: https://fed.ua/ru/pro-pidpryyemstvo (accessed 20 November 2020).

PAT “Motor Sich”. Available at: http://www.motorsich.com/ukr (accessed 20 November 2020).

Normirovanie pokazateley. Podgotovka i obrabotka, analiz i predstavlenie dannykh. [Standardization of indicators. Preparation and processing, analysis and presentation of data]. Available at: https://psytest.wordpress.com/data_treatment/normalization_indicator (accessed 20 November 2020).

Yerina, A.M., & Vashchaiev, S.S. (1999). Uzahalniuiuchi bahatovymirni pokaznyky v sotsialno-ekonomichnykh doslidzhenniakh. [Generalizing multidimensional indicators in socio-economic research]. Naukovi zapysky Kyievo-Mohylianskoi akademii. Ekonomika [Scientific notes of the Kyiv-Mohyla Academy. Economics]. vol. 6, pp. 38–41.

Otsinka korporatyvnoho upravlinnia derzhavnym aviatsiinym sektorom Ukrainy. Pryklad DP “Antonov”. OECED. [Assessment of corporate governance of the state aviation sector of Ukraine Example of SE “Antonov”]. Available at: https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/AntonovUK.pdf (accessed 20 November 2020).

Kovalev, V.V. (2001) Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures]. Moscow: Finansy i statistika. (in Russian)

Higgins, R.S., & Rajmers, M. (2007). Finansovyj analiz: instrumenty dlya prinyatiya biznes-reshenij [Financial analysis: tools for making business decisions]. Moscow: OOO «I.D. Vil'yams». (in Russian)

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Товмасян, В. (2020). МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Підприємництво та інновації, (15), 69-74. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.12
Розділ
Економіка та управління підприємствами