ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • Н.Є. Скоробогатова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2741-7629
Ключові слова: стійкий розвиток, економічна нестабільність, рентабельність, інвестиції, прибуток, платоспроможність

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до визначення сутності стійкого розвитку економічних суб’єктів, виокремлено сутнісні ознаки стійкого розвитку. Виокремлено принципові відмінності між теоретичними поняття сталий та стійкий розвиток. Проаналізовано динаміку зміни структури активів вітчизняних підприємств з виокремленням особливостей їх формування у великих, середніх та малих підприємствах. На основі аналізу статистичних даних щодо джерел формування господарських засобів підприємств протягом 2013 – 2019 років визначено диспропорції, що негативно позначаються на ефективності їх діяльності. Зокрема, високий ступінь залежності підприємств від зовнішніх джерел фінансування призводить до стійкої тенденції зменшення та нестачі робочого капіталу для підтримки стійкого розвитку на довгострокову перспективу. Водночас, доведено парадокс функціонування вітчизняного бізнесу, який за умови недостатності робочого капіталу демонструє зростання рівня рентабельності як операційної, так і всієї діяльності. Кореляційний аналіз статистичних даних підтвердив наявність прямого зв’язку між обсягами капітальних інвестицій підприємств та рівнем їх рентабельності, проте виявив зворотну залежність між обсягами робочого капіталу та капітальними інвестиціями. Виявлені залежності дозволили сформувати тезу про наявність системної проблеми в управлінні підприємствами – незбалансованість управління дебіторською та кредиторською заборгованостями, що в умовах нестабільної економіки, може призвести до загальної кризи через масову неплатоспроможність підприємств. З метою запобігання такої ситуації запропоновано низку заходів щодо забезпечення стійкого розвитку підприємств за рахунок управління їх кредиторською та дебіторською заборгованостями.

Посилання

Butlin J. Our common future. By World commission on environment and development. London, Oxford University Press, 1987, p.383.

Аналіз сталого розвитку — глобальний і регіональний контексти. Міжнар. рада з науки (ISC) та ін.; наук. кер. проекту М. З. Згуровський. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 112 с.

Бурда А. І. Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2008. 18 с.

Бурик З. Трактування сутності понять: сталий розвиток, державне управління, державне регулювання, державне регулювання сталого розвитку. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2017. Вип. 21. С. 10-19.

Основи стійкого розвитку: навчальний посібник / За заг. ред. Л. Г. Мельника. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 654 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Скоробогатова Н. Є. Особливості контролінгу в сучасних умовах господарювання. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2015. № 12. С. 311–317.

Скоробогатова Н.Є. Ліквідність як фактор управління фінансовим розвитком промислових підприємств. Вісник КНУТД. 2012. № 2 (64). С. 149 – 157. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3562/1/V64_P149-157.pdf

Тодорюк С. І. “Сталий розвиток” як економічна категорія. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. №1. С. 199-202.

Торкатюк В. І., Бібік Н. В. Сталий розвиток територій: Основні науково-теоретичні підходи до визначення та сутність поняття. Бізнес-информ. 2009. № 4. С. 127.

Butlin J. Our common future. By World commission on environment and development. London, Oxford University Press, 1987, p.383.

Analysis of sustainable development - global and regional contexts (2019). International Science Council (ISC), etc.; scientific supervisor project M. Z. Zgurovskyi. K. Igor Sikorsky KPI. 112 p.

Burda, A. I. (2008), Estimation of potential of sustainable development of industrial enterprises: author's ref. dis. ... cand. econ. science. Kyiv. 18 p.

Buryk, Z. (2017), Interpretation of the essence of concepts: sustainable development, public administration, state regulation, state regulation of sustainable development. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia. 2017. vol. 21. pp. 10-19.

Fundamentals of sustainable development: a textbook (2005), For general. ed.

Melnik L. G. Sumy. VTD University Book. 654 p.

Official site of the State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Skorobogatova, N. Ye. (2015), Features of controlling in modern business conditions. Economic Bulletin of NTUU “KPI”. № 12. pp. 311–317.

Skorobogatova, N. Ye. (2012), Liquidity as a factor in managing the financial development of industrial enterprises. Bulletin of KNUTD. № 2 (64). P. 149 - 157. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3562/1/V64_P149-157.pdf.

Todoryuk, S. I. (2013), “Sustainable development” as an economic category. Bulletin of Khmelnytsky National University. №1. pp. 199-202.

Torkatyuk, V. I. and Bibik N. V. (2009), Sustainable development of territories: Basic scientific and theoretical approaches to the definition and essence of the concept. Business inform. № 4. pp. 127–135.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Скоробогатова, Н. (2020). ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Підприємництво та інновації, (15), 75-81. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.16
Розділ
Економіка та управління підприємствами