ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТСЬКОГО КЛАСТЕРУ СУМЩИНИ

  • В.М. Зігунов Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка https://orcid.org/0000-0002-5625-7636
  • Р.В. Зігунов Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Ключові слова: туристський потенціал, туристські ресурси, регіональний туристський кластер, локальний кластер, регіон, територія, область, галузь

Анотація

У статті досліджено туристський потенціал Сумської області щодо формування регіонального туристського кластеру на основі виявлення «точок» виникнення та розвитку локальних туристських кластерів. Дослідження здійснено на основі методу SWOT-аналізу. Висвітлено сильні та слабкі сторони туристського потенціалу Сумського регіону, а також визначено зовнішні та внутрішні можливості й обмеження туристського потенціалу щодо виникнення та розвитку «точок» росту локальних туристських кластерів як базових основ формування регіонального туристського кластеру. Розкрито шляхи підсилення слабких сторін і максимального використання сильних сторін туристського потенціалу Сумської області під час формування регіонального туристського кластеру на основі розроблення та вжиття певних заходів щодо його створення. Визначено основні ознаки процесу формування регіонального туристського кластеру в Сумській області.

Посилання

Водні ресурси Сумської області. Регіональний офіс водних ресурсів у Сумській області URL: http://www.sumyvodres.davr.gov.ua (дата звернення: 18.11.2020).

Дегтярьова І.О. Туристичні кластери як напрям регулювання туристичного бізнесу. URL: http://www.bses.in.ua›journals›28_1_2018 (дата звернення: 19.11.20).

Кальченко О.М. Кластеризація в туристській галузі. Вісник Чернігівського технологічного університету. 2009. № 39. С. 186–195.

Колективні заходи розміщення в Україні у 2017 р. URL http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdfhttp://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (дата звернення: 27.11.2020).

Корнус О.Г., Корнус А.О., Лебедь Ю.В. Ресурси лікувально-оздоровчого туризму в Сумській області. Наукові записки СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Географічні науки. 2016. Вип. 7. С. 113–120. URL: repository.sspu.sumy.ua›bitstream›Kornus_Kornus (дата звернення: 20.11.2020).

Маслак О.О. Формування та розвиток систем кластеризації національної економіки : дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.03. Львів, 2019. 581 с.

Охріменко А.Г. Національна туристична система : монографія. Київ : Київський національний торгово-економічний університет, 2019. 592 с.

Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва : ИД «Вильямс», 2005. С. 221–238.

Природно-заповідний фонд Сумської області. URL: https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-18 (дата звернення: 19.11.2020).

Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці : монографія. Київ : Логос, 2004, 848 с.

Соколенко С.І. Стратегія конкурентоспроможності України на основі інтеграційних систем – кластерів. Севастополь : Рібест, 2006. 37 с.

Тесленок І.М., Кримська Л.О. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством : монографія. Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. 109 с.

Туристичні кластери : монографія / за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київський національний торгово-економічний університет, 2018. 184 с.

Шляхта О.М. SWOT-аналіз як інструмент стратегічного менеджменту підприємства. Економічний простір. 2012. Вип. 68. С. 301–309. URL: http://nbuv.gov.ua/ujrn/ecpros_2012_68_35 (дата звернення: 19.11.2020).

Vodni resursy Sumsjkoji oblasti [Water resources of Sumy region]. Reghionaljnyj ofis vodnykh resursiv u Sumsjkij oblasti. URL: http://www.sumyvodres.davr.gov.ua (accessed 18 November 2020).

Deghtjarjova I.O. (2018). Turystychni klastery jak naprjam reghuljuvannja turystychnogho biznesu [Tourist clusters as a direction of regulation of tourist business]. URL: http://www.bses.in.ua›journals›28_1_2018 (accessed 19 November 2020).

Kaljchenko O.M. (2009) Klasteryzacija v turystsjkij ghaluzi [Clustering in the tourism industry]. Visnyk Chernighivsjkogho tekhnologhichnogho universy’tetu, no. 39, pp. 186–195.

Kolektyvni zakhody rozmishhennja v Ukrajini u 2017 (2017) [Collective accommodation measures in Ukraine in 2017]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdfhttp://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (accessed 27 November 2020).

Kornus O.Gh., Kornus A.O., Lebedj Ju.V. (2016) Resursy likuvaljno-ozdorovchogho turyzmu v Sumsjkij oblasti [Resources of medical and health tourism in Sumy region]. Naukovi zapysky SumDPU im. A.S. Makarenka. Gheoghrafichni nauky, vol. 7, рр. 113–120. URL: repository.sspu.sumy.ua›bitstream›Kornus_Kornus (accessed 20 November 2020).

Maslak O.O. (2019) Formuvannja ta rozvytok system klasteryzaciji nacionaljnoji ekonomiky [Formation and development of clustering systems of the national economy Formation and development of clustering systems of the national economy] (PhD Thesis), Lviv: National University “Lviv Polytechnic”.

Okhrimenko A.Gh. (2019) Nacionaljna turystychna systema : monoghrafija [National tourist system ]. Kyiv: Kyiv. nac. torgh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Porter M. (2005). Konkurencyja [Competition]. Moscow: “Vyljjams”. (in Russian)

Pryrodno-zapovidnyj fond Sumsjkoji oblasti [Nature Reserve Fund of Sumy region]. URL: https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-18 (accessed 19 November 2020).

Sokolenko S.I. (2004) Klastery v ghlobaljnij ekonomici: monoghrafija. [Clusters in the global economy]. Kyiv: Loghos. (in Ukrainian)

Sokolenko S.I. (2006) Strateghija konkurentospromozhnosti Ukrajiny na osnovi integhracijnikh system – klasteriv [Competitiveness strategy of Ukraine on the basis of integration systems – clusters]. Sevastopol: Ribest. (in Ukrainian)

Teslenok I.M., Krymsjka L.O. (2012) Strateghichnyj analiz zovnishnjogho seredovyshha v systemi upravlinnja promyslovym pidpryjemstvom: monoghrafija [Strategic analysis of the external environment in the management system of an industrial enterprise]. Zaporizhzhja: ZNTU. (in Ukrainian)

Mazaraki A.A. (ed.) (2018) Turystychni klastery: monoghrafija [Tourist clusters]. Kyiv: Kyjiv. nac. torgh.-ekon. un-t. (in Ukrainian)

Shljakhta O.M. (2012) SWOT-analiz jak instrument strateghichnogho menedzhmentu pidpryjemstva [SWOT-analysis as a tool for strategic management of an enterprise]. Ekonomichnyj prostir. Prydniprovsjka derzhavna akademija budivnyctva ta arkhitektury, vol. 68, рp. 301–309. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2012_68_35 (accessed 19 November 2020).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Зігунов, В., & Зігунов, Р. (2020). ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТСЬКОГО КЛАСТЕРУ СУМЩИНИ. Підприємництво та інновації, (15), 82-87. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.13
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка