ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ

  • І.С. Вдовенко Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Ключові слова: фінансова політика, фінансові механізми, механізм банківського кредитування, механізм страхового захисту, механізм державної фінансової підтримки, фінансове забезпечення

Анотація

В умовах нестабільного ринкового середовища зростає роль ефективності управління фінансами підприємств через застосування дієвих фінансових механізмів розвитку підприємств аграрного сектору. Проаналізовано основні фінансові механізми розвитку підприємств галузі сільського господарства, визначено їх особливості та недоліки. Встановлено, що запроваджена система фінансування державної підтримки агропромислового комплексу не забезпечує визначеного на законодавчому рівні сприяння життєдіяльності аграрних підприємств, їх конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішньому ринках, гарантування продовольчої безпеки, посилення соціального захисту сільського населення переважно через недосконалість наявних механізмів та небажання самих аграріїв користуватися ними. Визначено стримуючі фактори кредитування аграрних підприємств та розвитку агрострахування, що унеможливлює поліпшення їх фінансового забезпечення та ефективного управління ризиками в аграрному секторі задля нарощення потенціалу їх динамічного розвитку. Ефективність фінансових механізмів забезпечення розвитку аграрного сектору економіки залежить від правильно сформованої фінансової політики окремо взятого підприємства та держави загалом, що сприяє збігу економічних інтересів аграрного підприємства та держави.

Посилання

Адаменко І.П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Бізнес-Інформ. 2014. № 3. С. 341–345.

Кириленко І.Г. Структурні реформи в аграрному секторі України. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 15–28.

Лупенко Ю.О., Андрос С.В. Банківське кредитування аграрного сектору економіки. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. С. 196–207.

Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5–16.

Рябоконь В.П., Новікова Н.Л. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери. Економіка АПК. 2016. № 3. C. 14–20.

Sabluk P., Luzan Y. Main directions of the state of Agrarian Policy in Ukraine. Economika APK. 2011. № 5. P. 3–17.

Анастасова К.А. Механізм фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств. Молодий вчений. 2017. № 1.1 (41.1). С. 1–5.

Збарський В.К., Горьовий В.К. Державна підтримка сільського господарства. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 74–80.

Понад 2,84 млрд. грн. держпідтримки перераховано українським аграріям. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?id=345ab5bf-4830-4e84-bc5a-e446b345e783 (дата звернення: 26.08.2020).

Тупальська О.В. Держпідтримка фермерів – 2020: напрями та перелік документів для отримання. 26 червня 2020. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/759-derjpidtrimka-fermeriv-2020-napryamki-ta-perelik-dokumentiv-dlya-otrimannya (дата звернення: 26.08.2020).

Демчук Н.І., Воловик Д.В. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2013. Вип. 21. С. 207–211.

Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері : автореф. дис. ... докт. екон. наук : спец. 08.00.08 ; НААН України, ННЦ «Інститут аграрної економіки». Київ, 2015. 37 c.

Огляд банківського сектору / Національний банк України. Лютий 2020 р. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2020-02.pdf?v=4 (дата звернення: 31.08.2020).

Лупенко Ю.О., Андрос С.В. Моделювання кредитної системи в умовах взаємодії банківського сектора з мікрофінансовими організаціями для фінансової підтримки агробізнесу. Облік і фінанси. 2020. С. 74–80.

Стельмащук А.М. Формування ринкової моделі агрострахування на засадах державно-приватного партнерства. Інноваційна економіка. 2019. № 1–2. С. 13–24.

Тулуш Л.Д., Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування в Україні: тенденції та перспективи. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 55–64.

Сахацький М.П. Державна підтримка агрострахування в сучасних умовах. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2010. № 4 (57). С. 3–7.

Ринок агрострахування в 2018 андерайтинговому році. Аналітичне дослідження. Міністерство аграрної політики та продовольства України, травень 2019. URL: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/управлінняфінансів/Страхування/агрострахування%20у2018.pdf (дата звернення: 10.08.2020 р.)

Adamenko I.P. (2014) Finansova polityka yak instrument sotsialno-ekonomichnoho rozvytku krainy [Financial policy as an instrument of socio-economic development of the country]. Biznes-Inform, no. 3, pp. 341–345.

Kyrylenko I.H. (2015) Strukturni reformy v ahrarnomu sektori Ukrainy [Structural reforms in the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomika APK, no. 9, pp. 15–28.

Lupenko Yu.O., Andros S.V. (2019) Bankivske kredytuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky [Bank lending to the agricultural sector of the economy]. Ekonomichnyi visnyk NTUU “KPI”, no. 16, pp. 196–207.

Malik M.Y., Shpykuliak O.H. (2017) Rozvytok ahrarnoho pidpryiemnytstva v umovakh instytutsionalnykh transformatsii [Development of agrarian entrepreneurship in the conditions of institutional transformations]. Ekonomika APK, no. 2, pp. 5–16.

Riabokon V.P., Novikova N.L. (2016) Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia ekonomichnykh interesiv ahrarnoi sfery [Improving state regulation of economic interests of the agricultural sector]. Ekonomika APK, no. 3, pp. 14–20.

Sabluk P., Luzan Y. (2011) Main directions of the state of Agrarian Policy in Ukraine. Economika APK, no. 5, pp. 3–17.

Anastasova K.A. (2017) Mekhanizm finansovoho zabezpechennia rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [The mechanism of financial support for the development of agricultural enterprises]. Molodyi vchenyi, no. 1.1 (41.1), pp. 1–5.

Zbarskyi V.K., Horovyi V.K. (2017) Derzhavna pidtrymka silskoho hospodarstva [State support of agriculture]. Ekonomika APK, no. 2, pp. 74–80.

Pres-sluzhba Minekonomiky. (2019) Ponad 2,84 mlrd hrn derzhpidtrymky pererakhovano ukrainskym ahrariiam [More than UAH 2.84 billion of state support was transferred to Ukrainian farmers]. Available at: https://www.me.gov.ua/News/Detail?id=345ab5bf-4830-4e84-bc5a-e446b345e783 (accessed 26 August 2020).

Tupalska O.V. (2020) Derzhpidtrymka fermeriv-2020: napriamy ta perelik dokumentiv dlia otrymannia [State support for farmers 2020: directions and list of documents to obtain]. Available at: https://agropolit.com/spetsproekty/759-derjpidtrimka-fermeriv-2020-napryamki-ta-perelik-dokumentiv-dlya-otrimannya (accessed 26 August 2020).

Demchuk N.I., Volovyk D.V. (2013) Problemy finansuvannia diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Problems of financing the activities of agricultural enterprises]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu, vol. 21, pp. 207–211.

Vdovenko L.O. (2015) Mekhanizmy bankivskoho kredytuvannia v systemi finansovoho zabezpechennia pidpryiemnytskoi diialnosti v ahrarnii sferi [Mechanisms of bank lending in the system of financial support of entrepreneurial activity in the agricultural sphere] (Abstract to Dr. Sc. Thesis) Kyiv: Institut ahrarnoi ekonomiky.

Natsionalnyi bank Ukrainy. (2020) Ohliad bankivskoho sektora [Overview of the banking sector]. Available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2020-02.pdf?v=4 (accessed 31 August 2020).

Lupenko Yu.O., Andros S.V. (2020) Modeliuvannia kredytnoi systemy v umovakh vzaiemodii bankivskoho sektora z mikrofinansovymy orhanizatsiiamy dlia finansovoi pidtrymky ahrobiznesu [Modeling the Credit System in the Conditions of Interaction of the Banking Sector with Microfinance Organizations for Financial Support of Agricultural Business]. Oblik i finansy, no. 2 (88), pp. 74–80.

Stelmashchuk A.M. (2019) Formuvannia rynkovoi modeli ahrostrakhuvannia na zasadakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva [Formation of a market model of agricultural insurance on the basis of public-private partnership]. Innovatsiina ekonomika, no. 1–2, pp. 13–24.

Tulush L.D., Prokopchuk O.T. (2018) Rynok ahrostrakhuvannia v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy [Agricultural insurance market in Ukraine: trends and prospects]. Ekonomika APK, no. 8, pp. 55–64.

Sakhatskyi M.P. (2010) Derzhavna pidtrymka ahrostrakhuvannia v suchasnykh umovakh [State support of agricultural insurance in modern conditions]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, no. 4 (57), pp. 3–7.

Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovolstva Ukrainy. (2019) Rynok ahrostrakhuvannia v 2018 anderaitynhovomu rotsi. Analitychne doslidzhennia [Agricultural insurance market in the 2018 underwriting year. Analytical research]. Available at: https://agro.me.gov.ua/storage/app/sites/1/управлінняфінансів/Страхування/агрострахування%20у2018.pdf (accessed 10 August 2020).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Вдовенко, І. (2020). ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ. Підприємництво та інновації, (15), 88-92. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.14
Розділ
Гроші, фінанси і кредит