ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ'ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • І.П. Зрибнєва Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: стійкість, інноватика, інноваційна система, функції інноваційної системи

Анотація

Автор зазначає, що стійкий розвиток і достатній рівень конкурентоспроможності суб'єктів інноваційного підприємництва не може бути досягнутий без створення особливих інституціональних умов, і одним з таких обов'язкових умов є формування інноваційної системи. На його думку, для забезпечення стійкості розвитку суб'єктів інноваційного підприємництва необхідно не тільки формування інноваційного середовища, а й форму- вання інноваційної системи, які продукуючи нові рішення, забезпечують стимули якісних змін в сегменті іннова- ційного підприємництва. У статті розкрито зміст поняття «інноваційної системи» та наведено різні погляди до його розуміння. Автором надано власне розуміння поняття національна інноваційна система – це інституалізована динамічна сукупність елементів, представлених основними секторами (які в загальному випадку можна агрегувати в три ключових групи: держава, бізнес, наука), що взаємодіють за допомогою особливого механізму, що включає вертикальні (ієрархічні) і горизонтальні (мережеві) зв'язку. У статті виділено кілька основних функцій, які виконує інноваційна система. Одна з найважливіших функцій інноваційної системи – це забезпечення стійкості розвитку національної соціально-економічної системи за допомогою підтримки її інноваційних трансформацій; друга функція полягає у формуванні такого інституційного простору, в якому зосереджені умови і чинники, необхідні для сталого розвитку суб'єктів інноваційного підприємництва.

Посилання

Лупак Р.Л., Васильців Т.Г. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посіб. Львів : Видавництво ЛКА, 2016. 484 с.

Микитюк П.П., Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

Омельяненко Т.В., Барабась Д.О., Вакуленко А.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. Київ : КНЕУ, 2006. 272 с.

Рогоза М.Є., Вергал К.Ю. Теоретичні аспекти формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2008. № 3. С. 91–96.

Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 570 с.

Lupak R.L. & Vasyltsiv T.G. (2016). Konkurentospromozhnistʹ pidpryyemstva [Competitiveness of the enterprise]: Lviv: Publishing House LKA.

Mykytyuk P.P., Krysko J.L., Ovsyanyuk-Berdadina O.F. & Skochilyas S.M. (2015). Innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstva [Innovative development of the enterprise]. Ternopil: PP "Printer Inform".

Omelyanenko T.V., Barabas D.O. & Vakulenko A.V. (2006). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Management of enterprise competitiveness]. Kyiv: KNEU.

Rogoza M.E. & Vergal K.Yu. (2008). Teoretychni aspekty formuvannya modeli stratehichnoho innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstva [Theoretical aspects of the formation of the model of strategic innovative development of the enterprise]. Economic Bulletin of the National Mining University, 3, 91–96.

Tarnavska N.P. (2008). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv: teoriya, metodolohiya, praktyka [Enterprise competitiveness management: theory, methodology, practice]. Ternopil: Economic Thought.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Зрибнєва, І. (2020). ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво та інновації, (15), 100-105. https://doi.org/10.37320/2415-3583/15.17
Розділ
Гроші, фінанси і кредит